Lịch Chiếu Phim


Chủ Nhật


startchunhat Running Man endchunhat

Thứ Hai


startthu2 Sở Kiều Truyệnendthu2

Thứ Ba


startthu3 Sở Kiều Truyệnendthu3

Thứ Tư


startthu4 Sở Kiều Truyệnendthu4

Thứ Năm


startthu5 Sở Kiều Truyệnendthu5

Thứ Sáu


startthu6 Vũ Khí Nhà Vănendthu6

Thứ Bảy


startthu7 Vũ Khí Nhà Vănendthu7

CÁC PHIM ĐANG CHIẾU KHÁC


startdangchieu Running Man Bản Trung Quốc Phần 5
Hoa Lạc Tụng 2
Đối Tác Đáng Ngờ
Mặt Nạ Quân Chủ
enddangchieu