Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)]


Chọn tập
Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)
Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)
NỘI DUNG PHIM:
[stt/Tập 56/56 VIETSUB][ok/Đã Hoàn Thành]
[br]V.I.P: [br] [p14=260097]1[/p14][p14=260098]2[/p14][p14=260081]3[/p14][p14=260082]4[/p14][p14=260621]5[/p14][p14=260622]6[/p14][p14=260659]7[/p14][p14=260657]8[/p14][p14=262017]9[/p14][p14=262018]10[/p14][p14=262063]11[/p14][p14=262064]12[/p14][p14=262430]13[/p14][p14=262431]14[/p14][p14=262471]15[/p14][p14=262472]16[/p14][p14=262855]17[/p14][p14=262854]18[/p14][p14=263156]19[/p14][p14=263157]20[/p14][p14=263516]21[/p14][p14=263517]22[/p14][p14=263533]23[/p14][p14=263534]24[/p14][p14=264037]25[/p14][p14=264041]26[/p14][p14=264059]27[/p14][p14=264053]28[/p14][p14=264331]29[/p14][p14=264332]30[/p14][p14=264395]31[/p14][p14=264400]32[/p14][p14=264987]33[/p14][p14=264904]34[/p14][p14=265166]35[/p14][p14=265167]36[/p14][p14=265249]37[/p14][p14=265250]38[/p14][p14=266058]39[/p14][p14=266059]40[/p14][p14=266189]41[/p14][p14=266190]42[/p14][p14=266236]43[/p14][p14=266237]44[/p14][p14=266943]45[/p14][p14=266951]46[/p14][p14=267047]47[/p14][p14=267049]48[/p14][p14=267223]49[/p14][p14=267224]50[/p14][p14=267844]51[/p14][p14=267848]52[/p14][p14=267996]53[/p14][p14=267997]54[/p14][p14=268203]55[/p14][p14=268204]56-END[/p14] [br]OPEN: [br] [p14=260548]1[/p14][p14=260549]2[/p14][p14=260550]3[/p14][p14=260551]4[/p14][p14=260552]5[/p14][p14=260553]6[/p14][p14=260656]7[/p14][p14=260658]8[/p14][p14=262132]9[/p14][p14=262133]10[/p14][p14=262134]11[/p14][p14=262135]12[/p14][p14=262479]13[/p14][p14=262480]14[/p14][p14=262481]15[/p14][p14=262482]16[/p14][p14=264006]17[/p14][p14=264007]18[/p14][p14=264008]19[/p14][p14=264009]20[/p14][p14=264010]21[/p14][p14=264011]22[/p14][p14=264012]23[/p14][p14=264013]24[/p14][p14=264110]25[/p14][p14=264111]26[/p14][p14=264112]27[/p14][p14=264113]28[/p14][p14=265546]29[/p14][p14=265547]30[/p14][p14=265548]31[/p14][p14=265549]32[/p14][p14=265550]33[/p14][p14=265555]34[/p14][p14=265551]35[/p14][p14=265552]36[/p14][p14=265553]37[/p14][p14=265554]38[/p14][p14=267749]39[/p14][p14=267750]40[/p14][p14=267751]41[/p14][p14=267752]42[/p14][p14=267753]43[/p14][p14=267754]44[/p14][p14=267755]45[/p14][p14=267756]46[/p14][p14=267757]47[/p14][p14=267758]48[/p14][p14=268982]49[/p14][p14=268983]50[/p14][p14=268984]51[/p14][p14=268985]52[/p14][p14=268986]53[/p14][p14=268987]54[/p14][p14=268988]55[/p14][p14=268989]56-END[/p14] [br]SERVER V.I.P 5[br] [a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-1-3305_e35955.html]1[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-2-3305_e64624.html]2[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-3-3305_e64667.html]3[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-4-3305_e64668.html]4[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-5-3305_e64779.html]5[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-6-3305_e64780.html]6[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-7-3305_e65474.html]7[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-8-3305_e65475.html]8[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-9-3305_e65761.html]9[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-10-3305_e65766.html]10[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-11-3305_e65789.html]11[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-12-3305_e65796.html]12[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-13-3305_e66002.html]13[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-14-3305_e66003.html]14[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-15-3305_e66177.html]15[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-16-3305_e66182.html]16[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-17-3305_e66364.html]17[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-18-3305_e66365.html]18[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-19-3305_e66679.html]19[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-20-3305_e66686.html]20[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-21-3305_e66773.html]21[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-22-3305_e66774.html]22[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-23-3305_e67179.html]23[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-24-3305_e67189.html]24[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-25-3305_e67267.html]25[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-26-3305_e67269.html]26[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-27-3305_e67688.html]27[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-28-3305_e67693.html]28[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-29-3305_e67725.html]29[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-30-3305_e67726.html]30[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-31-3305_e68073.html]31[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-32-3305_e68074.html]32[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-33-3305_e68254.html]33[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-34-3305_e68255.html]34[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-35-3305_e68384.html]35[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-36-3305_e68387.html]36[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-37-3305_e68445.html]37[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-38-3305_e68448.html]38[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-39-3305_e68636.html]39[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-40-3305_e68638.html]40[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-41-3305_e68783.html]41[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-42-3305_e68791.html]42[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-43-3305_e68839.html]43[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-44-3305_e68840.html]44[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-45-3305_e68849.html]45[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-46-3305_e68850.html]46[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-47-3305_e69158.html]47[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-48-3305_e69171.html]48[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-49-3305_e69204.html]49[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-50-3305_e69212.html]50[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-51-3305_e69478.html]51[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-52-3305_e69486.html]52[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-53-3305_e69519.html]53[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-54-3305_e69532.html]54[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-55-3305_e69576.html]55[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-56-3305_e69580.html]56 - End[/a]
Túy Linh Lung - Lost Love In Times 2017
Ninh Văn Thanh là một sinh viên y khoa ở hiện đại, vừa mới phát hiện ra người yêu lừa dối mình, sau đó vì vô tình khởi động một bộ trận pháp từ các hạt ngọc/ đá quý/ tinh thạch… mà xuyên về cổ đại, Văn Thanh nhập vào thân xác của Phượng Khanh Trần, Phượng Khanh Trần nguyên bản vốn vì bệnh tim phát tác nên mới chết. Trước khi Văn Thanh hoàn toàn chiếm được thân thể của Phượng Khanh Trần thì giữa hai bạn ấy có 1 sự giao lưu nho nhỏ, đủ cho Ninh Văn Thanh biết lý do cô ấy xuyên qua. Lúc này, Phượng Khanh Trần đang té chết ở bên bờ suối, chứ ko phải ở phủ này phủ nọ, sau khi trở thành Phượng Khanh Trần, thì rất xui là Ninh Văn Thanh gặp được hai tên thổ phỉ. Trong quá trình giằng co thì Phượng Khanh Trần (lúc này đã thành Phượng Khanh Trần rồi nên tên Ninh Văn Thanh bỏ) được hai nam tử cứu mạng. Một trong hai người này bị thương, Khanh Trần nhờ vào kiến thức y tế của bản thân cũng như của chính nguyên thân mà cứu người này, người này chính là nam chính tứ hoàng tử Dạ Thiên Lăng, sau đó cả 3 cùng trở về ngôi nhà trúc của Khanh Trần trong núi. Giữa ba người xem như là chung sống vui vẻ, 2 người nam tử này vốn là hoàng tử đang đi đánh giặc.

Tags:

Xem Phim Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] VietSub, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] 2017 VietSub, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] thuyết minh, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] 2017 Thuyet Minh, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] Full HD, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] 2017, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] bản đẹp, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] trọn bộ, Phim Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)], Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] phụ đề, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] BiluTV, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] BanhTV, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] Phim14, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] PhimMoi, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] HDOnline, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] 2017 XemPhimBox, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] PhimNhanh

Xem Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] 2017, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] VietSub, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] Thuyết minh, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] 2017 VietSub, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] full HD, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] bản đẹp, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] trọn bộ, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] phụ đề

Xem phim Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 1, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 2, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 3, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 4, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 5, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 6, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 7, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 8, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 9, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 10, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 11, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 12, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 13, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 14, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 15, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 16, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 17, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 18/19/20, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập cuối

Xem phim Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 1, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 2, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 3, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 4, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 5, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 6, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 7, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 8, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 9, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 10, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 11, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 12, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 13, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 14, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 15, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 16, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 17, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập 18/19/20, Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)] tập cuối