Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017]


Chọn tập
Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017
Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017
NỘI DUNG PHIM:
[stt/Tập 62 VIETSUB][ok/Đã Hoàn Thành]
[p14=247841]1[/p14][p14=247842]2[/p14][p14=247852]3[/p14][p14=247853]4[/p14][p14=247854]5[/p14][p14=247930]6[/p14][p14=247931]7[/p14][p14=247932]8[/p14][p14=247908]9[/p14][p14=247974]10[/p14][p14=247982]11[/p14][p14=248008]12[/p14][p14=248033]13[/p14][p14=248064]14[/p14][p14=248078]15[/p14][p14=248354]16[/p14][p14=248355]17[/p14][p14=248356]18[/p14][p14=248341]19[/p14][p14=248342]20[/p14][p14=248343]21[/p14][p14=248357]22[/p14][p14=248358]23[/p14][p14=248359]24[/p14][p14=248670]25[/p14][p14=248385]26[/p14][p14=248671]27[/p14][p14=248672]28[/p14][p14=248673]29[/p14][p14=248674]30[/p14][p14=248675]31[/p14][p14=248614]32[/p14][p14=248622]33[/p14][p14=248676]34[/p14][p14=248683]35[/p14][p14=248687]36-a[/p14][p14=248751]36-b[/p14][p14=248752]36-c[/p14][p14=248755]37-a[/p14][p14=248756]37-b[/p14][p14=248758]37-c[/p14][p14=248777]38-a[/p14][p14=248779]38-b[/p14][p14=248838]39[/p14][p14=248836]40[/p14][p14=248839]41[/p14][p14=248844]42[/p14][p14=248873]43[/p14][p14=248887]44[/p14][p14=248894]45[/p14][p14=248918]46[/p14][p14=248919]47[/p14][p14=248948]48[/p14][p14=248949]49[/p14][p14=249028]50[/p14][p14=249035]51[/p14][p14=249079]52[/p14][p14=249080]53[/p14][p14=249134]54[/p14][p14=249135]55[/p14][p14=249193]56[/p14][p14=249194]57[/p14][p14=249230]58[/p14][p14=249231]59[/p14][p14=249309]60[/p14][p14=249310]61[/p14][p14=249365]62-END[/p14]
SERVER V.I.P 5
[a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-1-3013_e34027.html]1[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-2-3013_e34029.html]2[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-3-3013_e38866.html]3[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-4-3013_e38867.html]4[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-5-3013_e39522.html]5[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-6-3013_e39523.html]6[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-7-3013_e39524.html]7[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-8-3013_e39617.html]8[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-9-3013_e39618.html]9[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-10-3013_e39697.html]10[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-11-3013_e39698.html]11[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-12-3013_e39803.html]12[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-13-3013_e39804.html]13[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-14-3013_e39898.html]14[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-15-3013_e40021.html]15[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-16-3013_e40022.html]16[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-17-3013_e40023.html]17[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-18-3013_e40024.html]18[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-19-3013_e40025.html]19[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-20-3013_e40221.html]20[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-21-3013_e40222.html]21[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-22-3013_e40223.html]22[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-23-3013_e40224.html]23[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-24-3013_e40225.html]24[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-25-3013_e40486.html]25[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-26-3013_e40487.html]26[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-27-3013_e40555.html]27[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-28-3013_e40556.html]28[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-29-3013_e40557.html]29[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-30-3013_e40558.html]30[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-31-3013_e40559.html]31[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-32-3013_e40813.html]32[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-33-3013_e40924.html]33[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-34-3013_e40995.html]34[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-35-3013_e41003.html]35[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-36-3013_e41039.html]36[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-37-3013_e41042.html]37[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-38-3013_e41061.html]38[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-39-3013_e41063.html]39[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-40-3013_e41096.html]40[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-41-3013_e41113.html]41[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-42-3013_e41131.html]42[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-43-3013_e41175.html]43[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-44-3013_e41197.html]44[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-45-3013_e41210.html]45[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-46-3013_e41237.html]46[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-47-3013_e41238.html]47[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-48-3013_e41266.html]48[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-49-3013_e41267.html]49[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-50-3013_e41347.html]50[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-51-3013_e41415.html]51[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-52-3013_e41456.html]52[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-53-3013_e41457.html]53[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-54-3013_e41516.html]54[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-55-3013_e41518.html]55[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-56-3013_e41574.html]56[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-57-3013_e41575.html]57[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-58-3013_e41623.html]58[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-59-3013_e41624.html]59[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-60-3013_e41666.html]60[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-61-3013_e41667.html]61[/a][a=http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-62-3013_e41713.html]62 - End[/a]
Phim Cô Phương Bất Tự Thưởng – General and I Full HD | 2017
Cô phương bất tự thưởng được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết 2 tập cùng tên của tác giả Phong Lộng và do Trương Vĩnh Sâm (tác phẩm tiêu biểu: Như sương như mưa lại như gió, Kinh hoa yên vân) làm biên kịch. Trong Cô Phương Bất Tự Thưởng, Angelababy đóng vai Bạch Sính Đình, Chung Hán Lương đóng vai Sở Bắc Tiệp. Với nguyên tác tiểu thuyết, Bạch Sính Đình là một thị nữ nổi danh trong vương phủ Kính An ở Quy Lạc Quốc. Vốn thông minh, tài trí và sở hữu tiếng đàn, giọng hát say đắm lòng người, Bạch Sính Đình hiển nhiên nhận được sự yêu mến, theo đuổi mạnh mẽ từ các vương tôn công tử. Tuy nhiên, Bạch Sính Đình chỉ mưu cầu một tình yêu đích thực xuất phát từ trái tim chứ không màng lợi danh hay vinh hoa phú quý. Về sau, Bạch Sính Đình gặp gỡ và đem lòng yêu Sở Bắc Tiệp – người đàn ông quyền lực tối thượng, dáng vẻ uy nghi, phi phàm..Phim đang được phát trên PhimBoHD.net (Phim Cô Phương Bất Tự Thưởng – General and I VietSub Full HD | 2017 Co Phuong Bat Tu Thuong VietSub)

Tags:

Xem Phim Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] VietSub, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] 2017 VietSub, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] thuyết minh, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] 2017 Thuyet Minh, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] Full HD, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] 2017, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] bản đẹp, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] trọn bộ, Phim Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017], Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] phụ đề, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] BiluTV, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] BanhTV, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] Phim14, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] PhimMoi, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] HDOnline, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] 2017 XemPhimBox, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] PhimNhanh

Xem Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] 2017, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] VietSub, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] Thuyết minh, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] 2017 VietSub, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] full HD, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] bản đẹp, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] trọn bộ, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] phụ đề

Xem phim Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 1, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 2, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 3, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 4, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 5, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 6, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 7, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 8, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 9, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 10, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 11, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 12, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 13, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 14, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 15, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 16, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 17, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 18/19/20, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập cuối

Xem phim Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 1, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 2, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 3, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 4, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 5, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 6, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 7, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 8, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 9, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 10, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 11, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 12, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 13, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 14, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 15, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 16, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 17, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập 18/19/20, Cô Phương Bất Tự Thưởng - General and I VIETSUB Full HD | 2017] tập cuối